Latest News

ดร.ภาศสวรรธน์ นำเสนอผลการวิจัย กองทุ่น FLR349 ต่อคณะรัฐมนตรีสัญจร

         ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รักษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลการวิจัย “กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349ต่อพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมป่าไม้  เนื่องในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561

    

          สำหรับกองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349  (Forest Landscape Restoration Fund 349)”เป็นกองทุนที่น้อมนำศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการสร้างห่วงโซ่คุณค่าซึ่งเป็นโมเดลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เสมือนพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการวิธีการทำเกษตรจากการทำพืชเชิงเดี่ยวรุกป่าใช้เคมีสูง สู่การทำเกษตรกรรมแบบบูรณาการ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ผ่านการปลูกและดูแลไม้ป่าถาวร ปลูกไม้ผล และพืชผัก สมุนไพรนานาชนิดแบบผสมผสาน ฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยกองทุน FLR349เป็นความร่วมมือ5องค์กรพันธมิตรอันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด, มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีโครงการนำร่อง ณ บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 26 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 130 ไร่ โดยภายใน 10 ปีจะต้องบรรลุเป้าหมายสร้างป่าสร้างอาหารให้ได้50,000 ไร่ เปลี่ยนพื้นที่ต้นน้ำที่เสี่อมโทรมในประเทศเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ความมั่ นคงทางอาหารสืบให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน

 

 

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 17 มกราคม 2562
เวลา :: 11:52:26

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]