Latest News

แม่โจ้-แพร่ฯ คืนความรู้งานวิจัยห่วงโซ่คุณค่าไม้สักสู่เมืองแพร่

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก และทีมงานวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ดำเนินโครงการ “การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดแพร่” เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้สักของผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัยสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้สักและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยจึงจัดการประชุม “คืนความรู้งานวิจัยห่วงโซ่คุณค่าไม้สักสู่เมืองแพร่” 

    

          โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมปาฐกถาดังกล่าว โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

  

          กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้สักในจังหวัดแพร่ และเผยแพร่แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในประเด็นที่ชี้ให้เห็นถึงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Supply chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งการแก้ไขหรือเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ได้แก่ การใช้ไม้ที่ผ่านการอบซึ่งจะลดปัญหาในการหดตัวของไม้  การอัดน้ำยาไม้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการหน่วงไฟ  การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักให้ทันสมัยตอบโจทย์ยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ การนำเทคนิคการประกอบชิ้นงานแบบถอดประกอบได้เข้ามาใช้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตของผู้ประกอบการแปรรูปไม้สักให้มีการใช้ไม้สักอย่างมีคุณค่าและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลต่อปัจจัยความสำเร็จของการจัดการโซ่อุปทานปลายน้ำ (ผู้บริโภค) ในการสร้างโอกาสทางการตลาดทำให้เกิดการสร้างมูลค่าของเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับจังหวัดและภาคเหนือเพิ่มขึ้น

ภาพและข่าว : ฝ่ายยสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

    

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 07 มิถุนายน 2563
เวลา :: 12:51:44

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]