Latest News

เชียงราย - เชียงรายเตรียมพร้อม จัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom meeting โดยมี พระเมธีวชิโรดม วิ. (วุฒิชัย วชิรเมธี) ผช.จล. วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ประธานศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.๒๕๕๔ นายนคร พงษ์น้อย ผู้จัดการไร่แม่ฟ้าหลวง นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.สุภาพร เตวิยะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายกฤศ โพธสุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายวินัย โซนี่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำ นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) และนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

          รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย, สมาคมขัวศิลปะ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน มีกำหนดจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในช่วงปลายปี ๒๕๖๖ ถึงต้นปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่แลกเปลี่ยนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับนานาชาติ และใช้มิติทางศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม

          ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางในการเตรียมการจัดงานฯ, นำเสนอผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, จังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมทั้งด้านการสร้างสรรค์งาน และพร้อมให้การสนับสนุนการจัดโครงการฯ ในทุกๆ ด้าน อย่างเต็มที่ และที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบชอบการตั้งคณะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ Arts Director และภัณฑารักษ์ Curator, แผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดเชียงราย รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการอำนวยการต่อการจัดโครงการฯ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมศิลปินทุกสาขา และเกิดประโยชน์ทุกด้านแก่จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือและประเทศชาติ
          ทั้งนี้ การประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

จุฬา สินไพบูลย์ สำนักงานข่าวลานนาเพรส : รายงาน

ChiangRai

#มหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ #ThailandBiennaleChiangRai2023

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 พฤษภาคม 2565
เวลา :: 05:04:58

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]