Latest News

เชียงใหม่ - เริ่มแล้ว!! งาน “ซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2565

          อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงาน “ซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2565 กระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

          เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 ก.ค. 65 ที่ บริเวณลานดอยสะเก็ดพลาซ่า ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

          นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด มีประชากรอาศัยอยู่ กว่า 76,000 คน ประกอบไปด้วยคนหลากหลายชาติติพันธ์ ได้แก่ คนไทยพื้นเมือง ไทยลื้อ ไทเขิน ชนเผ่าปะกากะญอ และลาหู่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใช้เวลาว่างในการทำงานฝีมือหัตถกรรมต่างๆ ทำให้สามารถอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มชาติติพันธ์ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถประยุกต์และพัฒนาให้เป็นอาชีพได้อีกทางหนึ่ง อำเภอดอยสะเก็ดจึงมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหลายด้าน ทั้งแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว อาหาร ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และมีศิลปะวัฒนะธรรมประเพณีท้องถิ่นของชนพื้นเมืองที่อนุรักษ์ไว้อย่างมั่นคง จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “ซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

          โดยงาน “ซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” นั้นจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2565 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากแหล่งผลิตในพื้นที่ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของชนชาติติพันธุ์ต่างๆ การจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงการเปิดบูธของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ด้วย

          ทั้งนี้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวจะสามารถสร้างความสุข ความประทับใจเป็นอย่างยิ่งให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี หลังการจากผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 ทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามภาวะปกติได้


กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 08:28:13

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]