Latest News

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรม ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

    

          ทั้งนี้ มีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวของกองบิน ๔๑ เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการสัมมนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และโทษภัยของยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจกับกำลังพล และครอบครัวของกองบิน ๔๑ โดยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยวิถีแห่งหลักธรรม ทั้งนี้ กิจกรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้

    

    

    

ภาพ-ข่าว : แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑

กาณฑ์ โสภโณดร สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 10 สิงหาคม 2563
เวลา :: 11:28:48

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]