Latest News

เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง

          เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563 อย่างต่อเนื่อง


          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563 ในชุมชนกำแพงเมือง ชุมชนประตูตาล ชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา ชุมชนพระแก้วหัวข่วง และชุมชนท่ามะโอ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครลำปางมีแผนสำหรับการลงพื้นที่ไปยังชุมชนอื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ครบทั้ง 43 ชุมชน ต่อไป

  

  

 

กาณฑ์  โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว

พิชชาพร  คำมี สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 16 กันยายน 2563
เวลา :: 11:52:56

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]