Latest News

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดการประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อทบทวนข้อสรุปประเด็นหลักจากการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อสร้างต้นแบบกลไกและกระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Future City : SFC) ภายใต้หลักการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยท้องถิ่นตามแนวทางของภาครัฐส่วนกลาง ได้คัดเลือกเทศบาลนครลำปาง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

  

  

   

กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว

พิชชาพร คำมี สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 กันยายน 2563
เวลา :: 10:53:04

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]