Latest News

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย อธิฐานเปิดการปฐมนิเทศ และ แนะนำพันธกิจการศึกษาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับ จากนั้น อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ แนะนำปณิธาน อัตลักษณ์ ปรัชญาการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง How to Succeed in leanning at graduate level โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และ การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำสำหรับบัณฑิตศึกษาศตวรรษที่ 21 โดย อาจารย์ ดร. ญาณิศา จันทร์เส็ง


กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 05 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 11:14:45

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]